Posvätenie synodálneho reliéfu v Košiciach

(10. január 2022)

V Nedeľu po Osvietení 9. januára bol v košickej katedrále vyslaný nový signál smerom k synodálnemu kráčaniu. Pri konci večierne v spoločenstve vyše desiatich kňazov vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, posvätil nový drevený reliéf ako symbol synodálnej cesty Košickej eparchie.

Centrálnym znakom reliéfu je znak kríža a k nemu vedúcej cesty. Umelecké spracovanie ikonickým jazykom ďalej vyjadruje Boha v jeho trojosobnosti a súčasne spoločné kráčanie viacerých generácií rodiny vo viere. Podstavec reliéfu slúži ako miesto pre tri sviece, čo je symbol Najsvätejšej Trojice. Autorkou diela je Adriana Andrejková.

Po spoločnej liturgickej modlitbe nasledovalo stretnutie členov synodálneho tímu a hostí v priestoroch biskupskej rezidencie. Vladyka Cyril, vyjadril poďakovanie za aktivity v synodálnom procese a poprial nový zápal Svätého Ducha aj do roku 2022. Koordinátor o. Michal Hospodár v príhovore urobil krátke bilancovanie prejdenej eparchiálnej fázy synodálnej cesty a poďakoval prítomným za spoluprácu. Za laikov vyjadril svoje poďakovanie Pavol Hric. Synodálny reliéf bude odteraz obrazovým spôsobom pripomínať Krista ako cestu nášho života a motivovať veriacich k budovaniu vzájomnej jednoty a spoločenstva.

TS KE

Správa dostupná na:

https://grkatke.sk/aktualita/2022-01-10-110506-posvatenie-synodalneho-reliefu-v-kosiciach

Synodálne stretnutie o spoločenských otázkach

(10. december 2021)

Stretnutie členov synodálneho (pod)tímu pre oblasť spoločenského života sa uskutočnilo 9. decembra v Košiciach. V poradí už druhé takéto podujatie otvoril a moderoval Ing. Pavol Hric. Po spoločnej modlitbe oboznámil prítomných s priebehom synodálneho procesu a jeho nosnými tézami o. Michal Hospodár, koordinátor za Košickú eparchiu. Najosv. vladyka Cyril Vasiľ sa v príhovore zameral na vzájomný dialóg medzi Cirkvou a spoločnosťou. „Po väčšej kríze viery prichádzala vždy v dejinách odpoveď, ktorá významne napomáha evanjelizácii,“ uviedol. Vyzval prítomných na seba-scitlivenie v pokore ako predpoklad vedenia efektívneho dialógu aj s ľuďmi opačného zmýšľania.

Vzťah Cirkvi a občianskej spoločnosti podľa platného právneho poriadku SR stručne predostrela doc. Alena Krunková. Z následnej plodnej diskusie vyplynulo, že určité napätie medzi civilnou mocou a predstaviteľmi Božieho kráľovstva tu bolo od vzniku kresťanstva. Otázkou ostáva, ako obidve strany majú nájsť kľúč ku spolupráci pre dobro všetkých. Kresťan je súčasne občanom štátu rešpektujúcim jeho zákony a nariadenia. Ako veriaci má pritom právo prihlásiť sa k ovplyvňovaniu verejného a spoločenského života a brániť hodnoty a záujmy vyplývajúce z viery.

Na záver sa prítomní zhodli, že nie je potrebné prepadnúť strachu a rezignácii z momentálneho vývoja spoločnosti. Naopak, treba vychovávať nových lídrov, ktorí by vedeli brániť a presadzovať kresťanský hodnotový systém vo verejnom priestore. Plodné stretnutie sa ukončilo modlitbou a prianím požehnaných vianočných sviatkov.

Michal Hospodár

Správa dostupná na:

https://grkatke.sk/aktualita/2021-12-10-142354-synodalne-stretnutie-o-spolocenskych-otazkach

Odovzdanie poverení pre synodálny tím Košickej eparchie

(8. november 2021)

Na sviatok veľvojvodcu sv. Michala sa na Eparchiálnom úrade v Košiciach uskutočnilo odovzdávanie poverení členom tímu pre synodálnu cestu. Po modlitbe v kaplnke, členov tímu a oblasť ich zodpovednosti predstavil eparchiálny koordinátor o. Michal Hospodár. Vo svojom príhovore vyjadril presvedčenie, že 16-členný tím (pozri dekrét na domovskej stránke) má odhodlanie prispieť k hľadaniu toho, čo Svätý Duch dnes hovorí našej miestnej cirkvi. Vybraných členov tímu pozval k rozlišovaniu, čo Boh chce cez nich urobiť pre spoločné dobro celej eparchie. Najosv. vladyka Cyril Vasiľ, arcibiskup, schválil zloženie eparchiálneho tímu a každému členovi osobne odovzdal cirkevné poverenie k novej službe na synodálnej ceste. Vo svojom príhovore zdôraznil kompetenciu eparchiálneho koordinátora, odvodenú z autority samotného biskupa. Prítomným poprial, aby v duchu zámeru Svätého Otca Františka napomáhali synodálnemu kráčaniu v Košickej eparchii na rôznych úsekoch jej života. V závere oficiálnej časti zaznela tematická báseň v podaní o. Marka Rozkoša, člena tímu. Podujatie moderoval kancelár kúrie o. Martin Mráz.

V neformálnej časti sa prítomní členovia podelili so svojimi prvými zážitkami na synodálnej ceste. V živej diskusii sa najosv. vladyka Cyril zaujímal o jednotlivé oblasti ich pôsobenia ako sú kňazi, rodiny, hnutia, mládež a marginalizované skupiny. Na kladené otázky reagoval s právnou erudíciou a skúsenostným poznaním z priebehu podobných procesov v Katolíckej cirkvi. Svojimi postrehmi okrem iných obohatil diskusiu Ing. Pavol Hric, angažovaný laik ešte z čias totality. V nasledovnom kroku, si každý člen tímu má vytvoriť vlastnú pracovnú skupinu, aby sa zásady synodality prostredníctvom vybraných moderátorov dostali čím osobnejšie k veriacim, hľadajúcim i ľuďom na okraji. Začatý proces spoločného synodálneho kráčania bude mať čoskoro samostatnú linku na eparchiálnom webe.

TS KE

Správa dostupná na:

https://grkatke.sk/aktualita/2021-11-09-075310-odovzdanie-povereni-pre-synodalny-tim-kosickej-eparchie

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211109019