Synoda v Košickej eparchii

SYNODA – doteraz málo známe slovo sa stalo často používaným od 10. októbra 2021, kedy Svätý Otec František vyhlásil Synodu o synodalite pre celú Cirkev. Prvá fáza synodálneho procesu (eparchiálna) bude trvať do júna 2022.
Synodálna cesta vyvrcholí v októbri 2023 zhromaždením biskupov v Ríme. Do eparchiálnej synodálnej cesty sú pozvaní všetci členovia Cirkvi. Zapojte sa aj vy svojou modlitbou, budovaním spoločenstva a vzájomným zdieľaním o živote viery. Jadrom synodality je
spoločné kráčanie vo viere pod vedením Svätého Ducha. Svätý Otec František o synode o. i. povedal:

Téma synodality totiž nepredstavuje len jednu stať z ekleziológie a už vôbec to nie je len módna novinka, slogan alebo nový termín, ktorý treba používať a využívať na našich stretnutiach. Nie! Synodalita značí samotnú povahu Cirkvi, jej podobu, jej štýl, jej misiu. A preto keď hovoríme o synodálnej Cirkvi, nemáme na mysli len jeden prívlastok spomedzi iných, akýsi spôsob myslenia, ku ktorému existujú alternatívy. (pápež František)


Aktuality

Informácie o synode

(TSKE) Koncom januára ôsmi zástupcovia Košickej eparchie cestovali do Nimnice, aby spolu diskutovali o výzvach, ktoré čakajú Katolícku cirkev na Slovensku počas roka 2023. Od 26. do 27. januára sa biskupi, predstavitelia jednotlivých diecéz a eparchií, spoločenstiev a hnutí, zasvätené osoby a aktívni laici zaoberali témou Ako byť synodálnou Cirkvou? Podujatie v Nimnici bolo príležitosťou na otvorené vyjadrenie vlastného názoru, počúvanie, zdieľanie a rozlišovanie, zamerané na deväť tematických okruhov. Tie boli zvolené na základe jednotlivých synodálnych syntéz.

(28. január 2023)

Predseda KBS Mons. Bernard Bober pozýva na VI. stretnutie biskupov s laikmi, so zasvätenými osobami a s klerikmi, ktoré organizuje Konferencia biskupov Slovenska na tému Ako byť synodálnou Cirkvou?. Podujatie sa uskutoční od štvrtku 26. januára (17.00) do piatku 27. januára (15.00) 2023 v Kúpeľoch Nimnica pri Púchove.

(22. december 2022)

Od 1. apríla 2022 sa začne konzultačná fáza synodálneho procesu v Košickej eparchii. Pri tejto príležitosti prinášame video-pozvanie najosv. vladyku Cyrila Vasiľa pre všetkých kňazov, veriacich i malé spoločenstvá pôsobiace na území eparchie. Video nájdete TU.

(22. marec 2022)

Pozývame vás na webinár o konzultačnej fáze synodálnej cesty v Košickej eparchii, ktorý sa uskutoční v sobotu 26.03.2022 od 10.30 - 12.00 cez aplikáciu ZOOM. Link na pripojenie: https://zoom.us/j/92044190343

(18. marec 2022)

V Nedeľu po Osvietení 9. januára bol v košickej katedrále vyslaný nový signál smerom k synodálnemu kráčaniu. Pri konci večierne v spoločenstve vyše desiatich kňazov vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, posvätil nový drevený reliéf ako symbol synodálnej cesty Košickej eparchie...

(10. január 2022)

Stretnutie členov synodálneho (pod)tímu pre oblasť spoločenského života sa uskutočnilo 9. decembra v Košiciach. V poradí už druhé takéto podujatie otvoril a moderoval Ing. Pavol Hric. Po spoločnej modlitbe oboznámil prítomných s priebehom synodálneho procesu a jeho nosnými tézami o. Michal Hospodár, koordinátor za Košickú eparchiu. Najosv. vladyka Cyril Vasiľ sa v príhovore zameral na vzájomný dialóg medzi Cirkvou a spoločnosťou. „Po väčšej kríze viery prichádzala vždy v dejinách odpoveď, ktorá významne napomáha evanjelizácii,“ uviedol...

(10. december 2021)

Na sviatok veľvojvodcu sv. Michala sa na Eparchiálnom úrade v Košiciach uskutočnilo odovzdávanie poverení členom tímu pre synodálnu cestu. Po modlitbe v kaplnke, členov tímu a oblasť ich zodpovednosti predstavil eparchiálny koordinátor o. Michal Hospodár. Vo svojom príhovore vyjadril presvedčenie, že 16-členný tím (pozri dekrét na domovskej stránke) má odhodlanie prispieť k hľadaniu toho, čo Svätý Duch dnes hovorí našej miestnej cirkvi...

(8. november 2021)

Modlitba k Svätému Duchu za synodu

Sme tu pred Tebou, Duch Svätý:

zišli sme sa v Tvojom mene.

Ty si náš pravý radca.

Príď k nám,

stoj pri nás,

vstúp do našich sŕdc.

Pouč nás, kam máme ísť,

a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať.

Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni,

spôsobili neporiadok.

Nech nás nezvedie nevedomosť.

Daj nám dar rozlišovania,

nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom

a falošným ľudským ohľadom.

Veď nás k jednote,

aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti,

ale napredovali na púti do večného života.

O to prosíme Teba,

ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach,

v spoločenstve s Otcom i Synom,

na veky vekov.

Amen.